امیرحسین عباسی

هندسه شالوده و مبنای ادراک معماری است. من از طریق هندسه به اثر خود دست می یابم .....آنکه پرنقش زد این دایره مینایی/////کس ندانست که در پرده اسرار چه کرد

امیرحسین عباسی

طراح | معمار | ایده‌پرداز

هندسه شالوده و مبنای ادراک معماری است. من از طریق هندسه به اثر خود دست می یابم .....آنکه پرنقش زد این دایره مینایی/////کس ندانست که در پرده اسرار چه کرد